МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

БЛАГОЕВГРАД

 

 

НАЧАЛО

 

СТРУКТУРА

 

ВРЪЗКА С НАС

 

НОВИНИ

 

РАБОТА

 

ИЗТЕГЛИ

 

 

 

ВАШИТЕ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ МОЖЕТЕ ДА ИЗПРАЩАТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

ВНЕСИ СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ

ВНИМАНИЕ!!!

 

ВАЖНО за лицата,

които пускат на пазара средства за измерване,

съдържащи живак,

като клинични термометри, манометри, барометри и др.

 

 

В Държавен вестник бр. 60/2008г.е публикувано Постановление № 150 на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба.

С Постановлението се въвеждат изискванията на Директива 2007/51/ЕО относно ограниченията за пускане на пазара на средства за измерване, съдържащи живак.

С Постановлението се създава т.19а в приложението на Наредбата за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба. Съгласно цитираната т.19а се забранява пускането на пазара на:

1. Клинични термометри за измерване на телесна температура, съдържащи живак. Забраната влиза в сила от 3 април 2009 г.;

2. Други средства за измерване, съдържащи живак, които са предназначени за продажба на масовия потребител (например: манометри, барометри, сфигмоманометри, термометри различни от клинични термометри за измерване на телесна температура). Забраната влиза в сила от 3 април 2009 г. Забраната не се отнася за средства за измерване, които са произведени преди повече от 50 години към 3 октомври 2007 г., тъй като се счита, че тези средства са с антикварна стойност или са паметници на културата и тяхната търговия е в много ограничен обем. За барометри, произведени преди 50 или по-малко от 50 години към 3 октомври 2007 г., забраната не се прилага до 3 октомври 2009г.

Причината за този преходен период е, че в ЕО съществуват специализирани предприятия, които произвеждат живачни барометри. Поради това е предвиден допълнителен срок, за да могат производителите да приспособят стопанската си дейност към забраните и да се насочат към производство на барометри без живак.

Въвеждането на цитираните забрани е с оглед опазване на човешкото здраве и околната среда. Чрез забраните постепенно ще се намали и сведе до минимум количеството отпадъци, съдържащи живак и ще се предотврати  изпускането на живак в околната среда и вредното му въздействие върху здравето на човека чрез компонентите на околната страна.

След влизане в сила на забраната на 3 април 2009 г. инспектори на РИОКОЗ - Благоевград ще извършват проверки в обекти, в които се продават измервателни средства и при констатиране на нарушения на забраната за съдържание на живак, ще предприемат необходимите мерки по реда на Глава осма от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.

 

 

Добавено на 28.10.2008 г