МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

БЛАГОЕВГРАД

 

 

НАЧАЛО

 

СТРУКТУРА

 

ВРЪЗКА С НАС

 

НОВИНИ

 

РАБОТА

 

ИЗТЕГЛИ

 

 

 

ВАШИТЕ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ МОЖЕТЕ ДА ИЗПРАЩАТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

ВНЕСИ СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ

ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВНОС НА ХРАНИ ОТ КИТАЙ

 

На 10 октомври в Брюксел се проведе заседание на секция „Токсикологична безопасност на хранителната верига” към „Постоянния Комитет за хранителната верига и здравето на животните на Европейската комисия, на което бяха обсъдени мерките, предприети от страните-членки в изпълнение на Решение № 2008/757/ЕО. В резултат на обсъжданията бе взето решение за промяна на издадения вече документ и на 14 октомври бе  публикувано Решение № 2008/798/ЕО, което отменя сега действащото  2008/757/ЕО.

Новото Решение не променя съществено действащото. Новите моменти са следните:

- отпада 15% съдържание на продуктите, съдържащи млечна съставка като индикация за контрол. С Решение № 2008/798/ЕО се установява 100% контрол на всички продукти, внос от Китай, съдържащи млечна съставка, независимо от % съдържание на тази съставка. Мярката се налага поради факта, че трудно може по етикета на внесените продукти да се установи % съдържание на млечна съставка; освен това лабораторният контрол, проведен от страните-членки за периода от 26.09.2008 г. до 10.10.2008 г. показва, че в някои от продуктите, съдържащи по-малко от 15% млечна съставка се открива по-високо съдържание на меламин.

- освен 100% контрол на храните, съдържащи млечна съставка, страните-членки следва да извършват и периодичен контрол на храни, в които има по-високо съдържание на друг протеин, различен от млечния (соев или др.). Предполага се, че този вид продукти може да са обект на умишлено замърсяване с меламин, както останалите, съдържащи млечна съставка.

- вноса на храни от Китай се извършва само през определени пунктове за контрол, които следва да бъдат определени от страните-членки. Това може да са пунктове на границата, при влизане на храните в страната или други такива във вътрешността на страната.

- в Решението се включва контрол и на фуражи.

С оглед изпълнение на Решението се изпълняват следните указания:

1. Продуктите, съдържащи мляко или млечни продукти с произход или изпратени от Китай, предназначени за хранене на кърмачета и малки деца не се допускат за внос в страната;

2. Останалите продукти, различни от тези по т. 1, независимо от процентното съдържание на млечна съставка, могат да бъдат допуснати за внос само ако за тях бъдат представени протоколи с проведени лабораторни анализи в европейски акредитирани лаборатории, които да сочат нива на меланин не повече от 2,5 mg/kg.

3. Други продукти, произведени в Китай, съдържащи протеин, различен от млечния – соев или друг вид, могат да бъдат допуснати за внос само ако за тях бъдат представени протоколи с проведени лабораторни анализи в европейски акредитирани лаборатории, които да сочат нива на меланин не повече от 2,5 mg/kg.

В момента се разработва методът за анализ на храни за съдържание на меламин от специалисти от Столична РИОКОЗ и НЦООЗ. След разработване и валидиране на метода, лабораторните анализи на храните ще се извършват в лабораторията на Столична РИОКОЗ.

4. Вносът на храни, обхванати от Решение № 2008/798/ЕО, ще се извършва само през пунктовете за внос в страната, определени в решение 2006/504/ЕО и неговите изменения, през които се извършва и вноса на ядки и сушени плодове. РИОКОЗ, на територията на които са разположени цитираните пунктовете за внос, ще извършват документална, проверка за идентичност и физическа проверка на храните, внос от Китай за съответствие с изискванията на Решението и наличие на протокол от проведен анализ, съгласно т.2 и 3 по-горе, както и наличие на сертификат за произхода и безопасността на храните. Проверката на етикета на храните следва да е част от физическата им проверка.

При вноса на продуктите, РИОКОЗ издават предписание на фирмата вносител същата да предоставя копие от протокола за анализ на фирмите, които ще разпространяват продукта в страната.

При отсъствие на лабораторен анализ, гарантиращ съдържание на меламин не повече от  2,5 mg/kg продукт, храните да не се допускат за внос в страната и на територията на Европейския съюз. РИОКОЗ незабавно ще информира Министерството на здравеопазването за тези случаи, както и за всички останали случаи на несъответствие с изискванията на Решение № 2008/798/ЕО.

 

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СПИСЪКА НА ГРАНИЧНИТЕ ИНСПЕКЦИОННИ ПУНКТОВЕ

 

Списък със CN-кодове на храните, внос от Китай

 

 

Добавено на 21.10.2008 г