МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

БЛАГОЕВГРАД

 

 

СТРУКТУРА

 

ВРЪЗКА С НАС

 

НОВИНИ

 

ЗДРАВЕ

 

РАБОТА

 

ИЗТЕГЛИ

 

НАЧАЛО

 

 

 

ВАШИТЕ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ МОЖЕТЕ ДА ИЗПРАЩАТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

ВНЕСИ СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

относно извършената дейност

за периода 17.01.2011 г. – 22.01.2011 г.

Дирекция  “Държавен здравен контрол”:

 

 

ОБЩО

ПРОВЕРКИ

260

АКТОВЕ:

0

- за неосигурено работно облекло 0
- за липса на здравна документация 0
- за липса на топла течаща вода в хранителен обект 0
- за лошо санитарно-хигиенно състояние 0
- за непредставени сертификати за продуктите 0
- за непредставена мониторингова програма за питейната вода 0
- за липса на контролни термометри в хладилниците 0
- за неводене на дневници за контрол 0
- за неправилно етикетиране на хранителни продукти 0
- за продажба на продукти без сертификат за качество 0
- за работа без регистрация по Закона за храните 0
- за неводене на записи по НАССР 0
- за разширен асортимент без разрешение от РИОКОЗ 0

- за необособени зони за пушачи и непушачи

0
- за тютюнопушене на работното място 0
- за непредставен протокол за измерване ефективността на  механичната вентилация 0
- за наднормени нива на шум 0
- за нередовни лични здравни книжки 0
- за неправилно съхранение на хранителни продукти 0
- за липса на условия за прилагане на добри хигиенни практики 0
- за неразработена система за управление безопасност на храните 0
- за непочистено транспортно средство за превоз на храни 0
- за нестандартни проби утривки 0
- за нестандартни проби води 0
- за нестандартни проби храни 0
- за нестандартни резултати от микробиологични изследвания 0
- за неизпълнено предписание на РИОКОЗ 0
- за неизпълнена заповед на РИОКОЗ 0
- за сервиране на алкохол на непълнолетни 0
- за възпрепятстване извършване на проверка по чл.31 от Закона за храните 0
- за неподадено уведомление за продажба на хранителни добавки 0
- за продажба на стоки с изтекъл срок на годност 0
- за продажба на хим. препарати без етикети, без информационен лист за безопасност 0
- за продажба на хим. препарати неотговарящ на ЗХВ. 0
- за нестандартни микробиологични резултати 0
- за неспазване на Наредба №37 за здравословното хранене на учениците 0
- за липса на договор с технолог по Закона за храните 0
- за липса на регистрация на МПС по наредба №9 0

ЗАПОВЕДИ ЗА СПИРАНЕ:

0

- за неизпълнено предписание по наредба  №26 0
- за работа без регистрация по ЗХ 0

ПРЕДПИСАНИЯ

1

-  за несъответствие по СУБХ 0
- за предприемане на хигиенни мерки 1
- въвеждане на НАССР 0

ПРОБИ

22

7

 

Дейност по регистрацията по Закона за храните към 22.01.2011 г.

¨           Обекти за търговия с храни –7021

¨           Обекти за производство на храни – 404

Дейност по регистрацията по Закона за здравето на обекти с обществено предназначение към 22.01.2011 г.:

¨           Обекти с обществено предназначение – 3933

¨           Транспортни обекти – 620

Добавено на 24.01.2011 г

Дирекция “Надзор на заразните болести”:

 

 

ОБЩО

ПРОВЕРКИ

110

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

7

АКТОВЕ

0

- за неспазване на санитарно- хигиенния и противоепидемичния режим 

0

- за лошо санитарно-хигиенно състояние

0

- за липса на топла течаща вода

0

- за липса на дезинфекционен препарат

0

- за незаконен кабинет

0

- за неспазване на сутрешния филтър в детски заведения

0

- за тютюнопушене в стоматологичен кабинет

0

- за липса на дневник за стерилизация на общопрактикуващ лекар

0

- за нередовни имунизации

0

- за неправилно съхранение на ваксини

0

- за нередовна лична здравна книжка

0

- за лоши проби

0

- за ниски температури в чакалните на общопрактикуващи лекари

0

- за закъсняло бързо известие

0

ПРЕДПИСАНИЯ

191

- за отмяна на грипна епидемия

0

- за профилактични паразитологични изследвания в детски заведения

0

- за спазване на Наредба 21 за регистрация, отчитане и съобщаване на заразните заболявания 0
- за спазване на санитарно-хигиенен и противоепидемичен режим 191
- за извършване на ремонтни дейности по епидемични показания 0
- за дератизация на депа за твърди отпадъци 0
- за дезакаризация и дезинсекция на тревни площи 0
- за  предприемане на противоепидемични мерки 0
- за извършване на основни ремонтни дейности 0
- за работно облекло 0
- за имунопрофилактика общопрактикуващите лекари 0
- за извършване на сутрешен филтър в детските заведения 0
ЗАПОВЕДИ

0

ПРОБИ

36

Регистрирани са 23 заразни заболявания, спрямо 18 за миналата седмица:

Гастроентероколит – 12

Спрямо 7сл. за миналата седмица

- гр.Благоевград – 3(вероятни)

- гр. Разлог – 3(вероятни)

- гр.Гоце Делчев – 1(вероятен)

- гр.Якоруда – 1(вероятен)

-  с. Гърмен –  1(вероятен)

-  с. Долно Драглище–  1(вероятен)

-  с. Дъбница –  1(вероятен)

- гр.Хаджидимово – 1(вероятен)

Паротит – 2
Спрямо 0сл. за миналата седмица
- гр.Благоевград – 2(потвърдени) 

 

Варицела – 4
Спрямо 7сл. за миналата седмица
- гр.Благоевград – 1(вероятен)

- гр.Петрич – 1(вероятен)

-  с. Крушево –  1(вероятен)

-  с. Лиляново –  1(вероятен)

Хепатит – 3
Спрямо 1сл. за миналата седмица

- гр.Благоевград – 1(вероятен)

- гр. Разлог – 1(вероятен)

- с.Бел камен – 1(вероятен)

ТБК – 2
Спрямо 0сл. за миналата седмица
- гр.Петрич – 2(потвърдени)   

 

Остри респираторни заболявания – наблюдавани групи по възрасти за Благоевград.

Дата

 0 – 4 год.

5 – 14 год.

15 –29год.

30 –64год.

Над 65 г.

общо

%ооо

ОБЩО

за седмицата

          651 925

 

 

Добавено на 24.01.2011 г

Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН

¨     Преминали общо – 20 лица

¨     Съотношение мъже:жени –  6:14

¨     Възрастова граница –  16-59  год.

 

 

Добавено на 24.01.2011 г

Дирекция “Опазване на общественото здраве”:

¨           Проверки по чл.55 и чл.56 ал.1 от Закона за здравето - 4бр.

¨           Проверки по спазване изискванията на Наредба 23/2005 - бр.

¨        Проверки по спазване изискванията на Наредба 24 на МЗ - 5бр.

¨    Проверки по спазване изискванията на Наредба 37 на МЗ - бр.

¨        Оценка на седмични разписания на учебните занятия за ІІ учебен срок на учебната 2010/2011-училища. Изготвяне протоколи.

¨        Мониторинг на организираното хранене в детски заведения и училища на обл. Благоевград. Изготвена информация относно проучване , резултати и здравна оценка на организираното хранене в детски заведени на общ. Якоруда - ЦДГ и Дом за дециа и юноши.

 ¨      Изготвяне годишни отчети по Национална програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, Национална програма за профилактика на Остеопорозата в РБлъгария и Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето.

 

КАБИНЕТ "КОНСУЛТИРАНЕ ЗА ОТКАЗВАНЕ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО"

РАБОТНО ВРЕМЕ: всяка сряда 10.00 ч. до 12.00 ч.

Телефон за контакти: 073/88-53-18

 

 

Кабинетът е създаден като част от "Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в България" за 2005 г.

Консултациите в него са безплатни.

Провеждат се в Дирекция "Опазване на общественото здраве" към РИОКОЗ - Благоевград за всички граждани в Благоевградска област.

 

¨           Преминали общо –   лица

¨           Съотношение мъже:жени – :

¨           Възрастова граница –   : год.

 

Добавено на 24.01.2011 г