РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

БЛАГОЕВГРАД

Ръководен орган

Директор
Д-р Огнян Чилев

Дейност на РИОКОЗ - Благоевград

Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) осъществява провеждането на държавната политика по опазване на общественото здраве и държавния здравен контрол на територията на съответната област.

Правомощия на ръководния орган

1. Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на РИОКОЗ, както и връзките й с други организации;
Акт: Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве

2. Представлява РИОКОЗ пред трети лица;
Акт: Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве

3. Разпорежда се с бюджетните средства на РИОКОЗ и носи отговорност за тяхното управление и за законосъбразното им разходване.
Акт: Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве

4. Утвърждава структурата и длъжностното щатно разписание съгласувано с Главния държавен здравен инспектор.
Акт: Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве

5. Утвърждава поименното щатно разписание, вътрешните правила за работна заплата, стандартните оперативни процедури и инструкциите за работа на РИОКОЗ.
Акт: Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве

6. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в РИОКОЗ.
Акт: Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве

7. Назначава държавните служители в РИОКОЗ, изменя и прекратява служебните им правоотношения.
Акт: Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве

8. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в РИОКОЗ.
Акт: Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве

9. Осъществява правомощията на реализиране на дисциплинарната отговорност на служителите в РИОКОЗ.
Акт: Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве

10. Организира и контролира извършването на атестацията на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение.
Акт: Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве

11. Издава наказателни постановления в случаите, определени от закона.
Акт: Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве

12. Налага със заповед принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закона.
Акт: Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве

13. Разглежда жалби срещу принудителни административни мерки наложени от държавни здравни инспектори.
Акт: Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве

14. Издава заповеди за спиране експлоатацията на обекти с обществено предназначение или на части от тях; за преработка, използване за други цели или унищожаване на продукти и стоки със значение за здравето на човека, в случаите, когато те не отговарят на здравните изисквания; за прекратяване извършването на дейности, които крият опасност за човешкото здраве.
Акт: Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве

15. Издава заповеди за спиране на употребата и пускането на пазара на химични вещества и препарати при констатиране на нарушения на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ЗЗВВХВП).
Акт: Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве

16. Издава разрешения за разрушаване или демонтож на азбест и/или азбестосъдържащи материали.
Акт: Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве

17. Взема решения за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, свързани с дейността на РИОКОЗ, при условията и по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
Акт: Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве

18. Предлага на кмет на отделна община въвеждане на противоепидемични мерки при възникване на извънредна епидемична обстановка на територията на съответната община.
Акт: Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве

19. Изготвя и представя в Министерство на здравеопазването/МЗ/ ежегоден доклад за резултатите от дейността на РИОКОЗ по провеждането на държавната политика по опазване на общественото здраве и държавния здравен контрол на територията на съответната област.
Акт: Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве

20. Насрочва и ръководи заседанията на Директорския съвет и на Експертния съвет на РИОКОЗ.
Акт: Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве

21. Осъществява и други дейности по управлението на РИОКОЗ.
Акт: Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве

Адрес Благоевград, ул. "Братя Миладинови"№ 2
Телефон 073/830963
E-mail rzibl@rzibl.org
Акт, с който е създадена административната структура

Административната структура е създадена със Закон за здравето, обн., ДВ, бр.70 от 2004г.

Актове, по прилагането на които административната структура осъществява контролни, регистрационни и разрешителни функции

Административната структура осъществява контролни, регистрационни и разрешителни функции според: Закон за здравето (обн., ДВ, бр.70 от 2004г.), Закон за храните (обн., ДВ, бр.90 от 1999г.), Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (обн., ДВ, бр.10 от 2000г.), Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (обн., ДВ, бр.36 от 1995г.), Закон за водите (обн., ДВ, бр.67 от 1999г.), Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр.124 от 1997г.), Закон за лечебните растения (обн., ДВ, бр.29 от 2000г.), Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.45 от 1996г.), Закон за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62 от 1999г.), Закон за устройство на територията (обн., ДВ, бр.1 от 2001г.), Наредба № 9 за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РИОКОЗ (обн., ДВ, бр.28 от 2005г.), Наредба № 3 за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизации (обн., ДВ, бр.12 от 2005г.), Наредба № 21 за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищните паркове и погребване и пренасяне на покойници (обн., ДВ, бр.92 от 1984г.).

Устройствен правилник

Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, обн., ДВ, бр.16 от 2005г.

СТРУКТУРА