РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

БЛАГОЕВГРАД

Дирекция

"ЗДРАВЕН КОНТРОЛ"

Директор на дирекцията
Д-Р МАРИЯ СТАНЧЕВА

Административни звена в състава на ДирекцияТА

Отдел "КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕЛНИ ОБЕКТИ И ХРАНИ"

Отдел "КОНТРОЛ НА НЕХРАНИТЕЛНИ ОБЕКТИ И СТОКИ"

Отдел "ЗДРАВНО-ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА"

Функции НА ДИРЕКЦИЯТА

1. Участва със свои представители в състава на експертните съвети по устройство на територията, съгласува при необходимост устройствени схеми, общи устройствени и подробни устройствени планове, участва в оценката на съответствието на инвестиционните проекти, когато тя се извършва с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация или по искане на физически или юридически лица, дава становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация по реда на Закона за устройството на територията (ЗУТ);

2. Извършва систематичен и насочен здравен контрол по спазването на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение; на продукти и стоки със значение за здравето на населението и на фактори на жизнената среда;

3. Контролира спазването на здравните изисквания към лицата, работещи в детски заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат и търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони по отношение на тяхното здравословно състояние;

4. Извършва контрол върху химичните вещества и препарати по отношение на класифицирането, опаковането и етикетирането им; нотифицираните химични вещества; опасните химични вещества и препаратите, за които са определени ограничения или забрани за търговия и употреба; производството на стоки, които могат да съдържат опасни химични вещества и препарати, за които са определени ограничения или забрани за употреба по реда на ЗЗВВХВП;

5. Взема проби и образци за лабораторни анализи в количества, необходими за извършване на изследвания;

6. Издава предписания за:
а) провеждане на задължителни хигиенни мерки в обектите с обществено предназначение при установяване на нарушения на здравните норми и изисквания;
б) спиране реализацията на продукти и стоки със значение за здравето на човека при съмнение за безопасността им;
в) отстраняване от работа на лица, които са болни и представляват опасност за здравето на околните;
г) отстраняване на констатирани нарушения на нормативно установените изисквания към химичните вещества и препарати в предвидените в ЗЗВВХВП случаи;
д) незабавно спиране експлоатацията на обекти с обществено предназначение, на части от тях или на дейности, които се извършват в тях, когато е налице непосредствена опасност за живота и здравето на хората, за разпространение на заразни заболявания или за възникване на отравяния;

7. Съставя актове за установяване на административни нарушения;

8. Прави предложения до Директора на РИОКОЗ за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;

9. Участва в анкетирането на хранителните заболявания, епидемичните взривове и извършва контрол по изпълнението на предприетите мерки за тяхното ограничаване и ликвидиране;

10. Съвместно с митническите власти извършва дейности за недопускане на внос на стоки, застрашаващи здравето на населението;

11. Извършва контрол върху дейността на службите по трудова медицина и издава задължителни предписания за отстраняване на констатирани нарушения;

12. Предприема действия по издаване на разрешение за извършване на дейности по разрушаване или демонтаж на азбест и/или азбестосъдържащи материали;

13. Изготвя информация за здравното състояние на работещите на територията на съответната област;

14. Поддържа списъци и регистри в предвидените в Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) случаи;

15. Извършва контрол по спазването на други здравни и хигиенни изисквания, предвидени в закон;

16. Събира, обработва и обобщава на тримесечие и годишно оперативната информация относно дейността по държавния здравен контрол, която се представя в МЗ;

17. Участва в разработването и осъществяването на мерки при извънредни обстоятелства, свързани с екологични произшествия, с облъчване на лицата, замърсяване на околната среда, производствени аварии и други бедствени ситуации;

18. Извършва контрол по спазване изискванията относно забрана за продажба на алкохол и ограничаване на тютюнопушенето в случаите по чл. 54 и 56 от Закона за здравето (ЗЗ);

19. Оказва съдействие на звената по ведомствен здравен контрол към Министерството на отбраната (МО) и Министерството на вътрешните работи (МВР).

 

СТРУКТУРА