РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

БЛАГОЕВГРАД

Дирекция

"Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"

Директор на дирекцията
методи манов

Административни звена в състава на ДирекцияТА

Отдел "Административно-стопански"

Отдел "Финансово-счетоводен"

Функции НА ДИРЕКЦИЯТА

1. Осъществява финансово-счетоводното обслужване на РИОКОЗ;

2. Организира срочното осчетоводяване и упражнява контрол върху бюджетните разходи;

3. Изготвя план за бюджетните средства, необходими за дейността на РИОКОЗ и следи за целесъобразното им разходване;

4. Оказва правна помощ, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на РИОКОЗ;

5. Дава становища за законосъобразността на проектите на индивидуални административни актове, на актовете по Закона за административното производство, на актовете и постановленията по Закона за административните нарушения и наказания ;

6. Изготвя договорите, по които РИОКОЗ е страна;

7. Осъществява процесуално представителство пред органите на съдебната власт;

8. Организира и извършва деловодната и куриерската дейност в РИОКОЗ;

9. Организира и осигурява дейността по административно обслужване на физически и юридически лица на принципа "едно гише" и предприема действия в съответствие със Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите;

10. Предоставя информация на трети лица в случаите, предвидени в Закона за достъп до обществена информация;

11. Систематизира и съхранява документите и другите материали на РИОКОЗ в съответствие с изискванията на Закона за държавния архивен фонд;

12. Осигурява условия за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

13. Предприема действия за своевременно събиране вземанията на РИОКОЗ и тяхното администриране;

14. Организира дейността и участва със свои представители в комисии за провеждане на конкурси по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда, изготвя и отговаря за законосъобразното съставяне на актовете, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения на служителите в РИОКОЗ;

15. Поддържа служебните и трудовите досиета на служителите;

16. Организира и участва в разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики и в процеса на атестиране на служителите в РИОКОЗ;

17. Изготвя щатното разписание на РИОКОЗ;

18. Организира стопанското и транспортното обслужване в РИОКОЗ;

19. Осигурява информационните връзки и комуникации на РИОКОЗ;

20. Създава и поддържа публични регистри и база данни;

21. Организира и контролира отбранително-мобилизационната подготовка в РИОКОЗ.

 

СТРУКТУРА